1.6 මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්ණ විසඳා ගැනීම සඳහා සංවිධානය වන ආකාරය විශ්ලේෂණය කරයි