4.7:ඵලදායීව පොහොර භාවිතා කිරීම සඳහා ක්‍රම විධි සැලසුම් කරයි.