තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ වියුක්ත ආකෘතිය (Abstract model of information)