4.5 විවිධ කාබනික පොහොර වර්ග සැකසීමේ ක්‍රම විමසා බලයි.