4.2 ශාකවල පැවැත්ම හා වර්ධනය කෙරෙහි ශාක පෝෂක බලපාන ආකාරය