3.9 ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව ව්‍යාප්තව ඇති පස් කාණ්ඩවල ලක්ෂණ විමසා බලයි.