3.7 පාංශු සෞඛ්‍යය හා ගුණාත්මක බව පිරිහීමට හේතු විමසා බලයි.