4.1 ශාක පැවැත්මට හා වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂක වර්ගීකරණය.