3.6 පාංශු සෞඛ්‍යය හා ගුණාත්මක බව කෙරෙහි බලපාන පාංශු ජෛවීය සාධක විමසා බලයි.