2.2.2 සහසංයුජ , ධ්‍රැවීය සහසංයුජ සහ සරල අයනික කාණ්ඩ වල හැඩයන් විශ්ලේෂණය කරයි.