3.4.1 - පාංශු සෞඛ්‍යය හා ගුණාත්මක බව කෙරෙහි බලපාන පසෙහි භෞතික ගුණාංග නිර්ණය කරයි.