2.1.3 ජීවීන්ගේ ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග වල රසායනික ස්වභාවය හා කෘත්‍ය