3.1.3 මවුල, මවුලික ස්කන්ධය හා ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය පදනම් වූ සරල ගණනය කිරීම්