1.4 දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට කෘෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය හා එය දියුණු කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග