1.1. කෘෂිකර්මාන්තය, තාක්ෂණයේ සහ කළමණාකරණයේ සංයෝජනයක් වන ආකාරය විමසා බලයි .