7.7 ඉසුරුමුණි විහාරය ආශ්‍රිත කළා නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරයි.