6.5.3 උපස්ථිතිවාදී චිත‍්‍ර ශිල්පීන්ගේ නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරමු.