6.1.දෘශ්‍ය කලාව හා එහි මූලිකාංග සහ මූලධර්ම අධ්‍යයනය කරයි.