6.5.1 උපස්ථිතිවාදී චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ නිර්මාණ අධ්‍යනය කරමු.