7.16 ඉන්දීය අමරාවතී සම්ප්‍රදායයේ කලා කෘති අධ්‍යයනය කරයි.