2.1.2 ජීවය සඳහා වැදගත් වන ජලයේ භෞතික හා රසායනික ගුණ

2.1.2 ඉගෙනුම් ඵල