2.1.1 ජීවි දේහයේ මූලද්‍රව්‍යමය සංයුතිය

2.1.1 ඉගෙනුම් ඵල