7.19.2 ඊජිප්තියානු (මිසර) වාස්තු විද්‍යාත්මක නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරයි.