7.14.1.ඉන්දීය සාතවාහන හා ශුංග යුගවලට අයත් කලා නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරයි.