4.4 වායු මිශ්‍රණයක හැසිරීම විග්‍රහ කිරීමට ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමය භාවිතා කරයි.