7.4 දේශීය විදේශීය ඓතිහාසික චිත්‍ර මූර්ති කැටයම් ගෘහ නිර්මාණ කලා සම්ප්‍රදායන්ගේ ලක්ෂණ හඳුනාගෙන නිර්මාණකරනයෙහි භාවිතා කිරීම.