7.5.1ස්තූපය හා වෙනත් ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි ආශ්‍රිත කලා නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරයි.