4.1 පදාර්ථයේ ප්‍රධාන අවස්ථා තුනෙහි දර්ශීය ලක්ෂණ පැහැදිලි කරනු පිණිස ඒවායේ අංශුමය සංවිධානය යොදා ගනියි.