2.1 වස්තුවල ඒකමාන චලිත සහ ද්වීමාන චලිත විශ්ලේෂණය කරයි.