1.3_1 මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවල අනුයාත අයනීකරණ ශක්ති දත්ත