2.2 බල සම්ප්‍රයුක්තය සහ බල ඝූර්ණය භාවිතාකර වස්තුවක රේඛීය චලිතය හා භ්‍රමණ චලිතය පාලනය කරයි.