• 04 - பிரயோக மென்பொருள்களினை கையாள்வதற்கு சுட்டி மற்றும் சாவிப்பலகை ஆகியவற்றை பயன்படுத்தல்