• 24.සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය

    • තල රුප නිර්මාණය නිර්මාණය 1 තල රුප නිර්මාණය නිර්මාණය 2 තල රුප නිර්මාණය නිර්මාණය 3
    • තල රුප නිර්මාණය නිර්මාණය 4 තල රුප නිර්මාණය නිර්මාණය