• 18.වෘත්ත

    • වෘත්ත වෘත්ත වෘත්ත හැදින්වීම සහ ඇදීම