• 15.සමීකරණ සහ සූත්‍ර

    • සමීකරණ සහ සූත්‍ර 1 කොටස සමීකරණ සහ සූත්‍ර 2 කොටස