• 2.අපේ කීර්තිමත් රජවරු

    ශිෂ්ටාචාර ව්‍යාප්තිය

    • අපේ කීර්තිමත් රජවරු 01 අපේ කීර්තිමත් රජවරු 02 අපේ කීර්තිමත් රජවරු (මානවම්ම රජ පෙළපත)
      අපේ කීර්තිමත් රජවරු (පළමු වන විජයබාහු රජතුමා - 1 කොටස) 03 අපේ කීර්තිමත් රජවරු (පළමු වන විජයබාහු රජතුමා - 2 කොටස) 04