• 2.අපේ කීර්තිමත් රජවරු

     

    • අපේ කීර්තිමත් රජවරු 01 අපේ කීර්තිමත් රජවරු 02 අපේ කීර්තිමත් රජවරු 03 (මානවම්ම රජ පෙළපත)
      අපේ කීර්තිමත් රජවරු 04 (පළමු වන විජයබාහු රජතුමා - 1 කොටස) අපේ කීර්තිමත් රජවරු 05 (පළමු වන විජයබාහු රජතුමා - 2 කොටස)