• 10.අපේ සිරුර හඳුනා ගනිමු

    • අපේ සිරුර හා පද්ධති හඳුනා ගනිමු (ශාරීරික චලන)