• 5. உணவின் தரப் பண்பைப் பேணுவதிலுள்ள சிரமங்களைக் குறைத்தல்

    உணவின் தரப் பண்பைப் பேணுவதிலுள்ள சிரமங்களைக் குறைத்தல்