• 13 - பிறர் பொருட்களை அனுமதியுடன் பயன்படுத்துவோம்