• 13.குணமளிக்கும் அருளடையாளங்கள்

    குணமளிக்கும் அருளடையாளங்கள்