• 09 - காட்சிக் கூண்டு


  • தமிழ்ப் பண்பாடு

   காட்சிக் கூண்டு

   வாக்கிய இயைபு

   விவரணம் எழுதுதல்

   வேற்றுமைகள்