• மீட்டல்


  • பகுதி 1
   பகுதி 2
  • இலங்கையின் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட கால இடங்கள்
   இலங்கையின் பண்டைய குளங்களும் சமகால நீர்த்தேக்கங்களும்
   ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவின் முக்கிய நகரங்கள்
   ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவின் நீரிணைகள், குடாக்கள் மற்றும் கடல்கள்
   இலங்கையில் ஐரோப்பிய ஆதிக்கம் நிலவிய காலப்பகுதியுடன்தொடர்புடையஇடங்கள்
   இலங்கையின் இராசதானிகளும் ஆட்சி மத்திய நிலையங்களும்
   இலங்கையின் முன்வரலாற்றுக்கால இடங்கள்
   ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா கண்டங்களில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட நாடுகள்