• 10. மின் சாதனங்களின் வலுவும் சக்தியும்

    மின் சாதனங்களின் வலுவும் சக்தியும்