• 10. தரவுகளை விளக்குவதற்காக வரைபுகளைப் பயன்படுத்தல்

    தரவுகளை விளக்குவதற்காக வரைபுகளைப்  பயன்படுத்தல்