• 7. உற்பத்திக் கிரயக் கூற்று

    உற்பத்திக் கிரயக் கூற்று