• 3.பயன்பாட்டுத் தேவைகளுக்காக படைப்பாக்கம் புரிவார்