• 2. சுற்றாடலிற் காணப்படும் பொருள்களை ஒருங்கிணைத்துச் சித்திரங்களாக வரைவார்.