• 6.ආගමික හා ජාතික උත්සවයන්හි කලාත්මක අංග රසාස්වාදය