தலைப்பு மேலோட்டம்

 • தலைப்பு 1

  வணிகப் புள்ளிவிபரவியல் பாடத்தின் பாடப்பரப்பையும் அதன் தன்மையினையும் அறிந்து கொள்வார்.

  • தலைப்பு 2

   வணிகத் தரவுகளை ஒழுங்கமைத்து முன்வைப்பார்.

   • தலைப்பு 3

    விபரணரீதியான புள்ளிவிபர நுட்ப முறை களைப் பயன்படுத்தி வணிகத் தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்.

    • தலைப்பு 4

     மாறிகளுக்கிடையிலான தொடர்புகளை அறிந்து எதிர்வு கூறுவார்.

     • தலைப்பு 5

      வணிக இடர்களை எதிர்கொள்வதற்கான ஆயத்தத்தை வெளிப்படுத்துவார்.

      • தலைப்பு 6

        வணிகத் தீர்மானங்களை எடுப்பதற்குத் தேவையான தரவுகளைச் சேகரிப்பதற்குப் பொருத்தமான மாதிரி முறைகளைப் பயன்படுத்துவார்.

       • தலைப்பு 7

        வணிகத் தீர்மானங்களையெடுப்பதற்குத் புள்ளிவிபர அனுமானங்களைப் பயன்படுத்துவார்.

        • தலைப்பு 8

         வணிகத் தீர்மானமெடுப்பதற்காக புள்ளிவிபர கருதுகோள் சோதனையைப் பயன்படுத்துவார்.

         • தலைப்பு 9

          காலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட மாறிகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து எதிர்வு கூறுவார்.

          • தலைப்பு 10

           முகாமைத்துவத் தீர்மானமெடுப்பதற்குப் புள்ளிவிபரத் தரக்கட்டுப்பாட்டு நுட்ப முறைகளைப் பயன்படுத்துவார்.

           • தலைப்பு 11

            வணிகத் தீர்மானமெடுப்பதற்கு சுட்டெண்களைப் பயன்படுத்துவார்.